kajak.ee


Pühapäev, 24 Juuni 2018

In English

BCU *

Loe edasi: BCU *

Klubi tegevused

  • Kajak.ee kokkutulek Kihnus, juuli 2010
  • Kajak.ee kokkutulek Aegnal, 1-3 juuli 2011
  • Grööni aerude valmistamise töötuba Jõesuus Soomaal, 7-9 oktoober 2011
  • Grööni aerude valmistamise töötuba Jõesuus Soomaal, November 2011?
  • Süstalappmise töötuba 2012 varakevaldel (märtsis)
  • Kajak.ee kokkutulek Pakritel? 13-15 juuli 2012 (esialgne plaan)
  • Mereaerutamise võistlus aastal 2012?

Vastutusest vabastamine

MTÜ Aerutamiklubi Kajak vastutusest vabastamine

Käesolevaga kinnitan ma seoses MTÜ Aerutamisklubi Kajak teenustega, vahendajatega, omanikega, ametnikega, vabatahtlikega, osalejatega, töövõtjatega ja kõikide teiste isikutega, kes tegutsevad nimetatud ühingu volitustega (ja kellele edaspidi selles dokumendis viidatakse ühisnimetusega Klubi), et vabastan Klubi vastutusest, hüvitan talle tekitatud kahju ja loobun igasugustest nõuetest tema suhtes enda, minu laste, minu vanemate, minu pärijate, minu volinike ja isikliku esindaja nimel ning kinnitan järgmist:

1. Ma tunnistan, et süstasõiduga võivad kaasneda tuntud ja ettenägematud ohud, mille tagajärjeks võib olla füüsiline või emotsionaalne trauma, halvatus, surm või kahju mulle endale, varale või kolmandatele isikutele. Ma mõistan, et need ohud ei ole kõrvaldatavad ilma nimetatud tegevuse peamisi omadusi ohtu seadmata. Muuhulgas on ohtudeks: paadi ümberminek; looded ja hoovused; reisimine asustamata piirkondades; kokkupõrge objektide või teiste alustega, pikaajaline külmas vees viibimine, alajahtumine, uppumine; haigestumine asustamata piirkondades; päikesekahjustus, tugev tuul, külm, tormid, kõrged lained, veekeerised, äike; agressiivsed ja/või mürgised maa- ja mereloomad; randme-, õlavarre-, õla- ja/või seljavigastused; libisemine ja kukkumine süstade veeskamisel, süsta sisenemisel ja väljumisel, jalgsimatkadel; kiiresti muutuvad, ebasoodsad ilma- ja veetingimused.

2. Lisaks sellele teevad Klubi nimel tegutsevad giidid ja instruktorid rasket tööd. Nad teevad kõik turvalisuse tagamiseks, kuid nad ei ole eksimatud. Nad ei pruugi olla teadlikud osaleja füüsilisest vormist ja võimetest. Nad võivad valesti hinnata ilmastikutingimusi, loodusjõude või maastikutingimusi. Nad võivad teha ebaadekvaatseid hoiatusi või anda ebaadekvaatseid instruktsioone, samuti on võimalik, et kasutatav varustus ei funktsioneeri (korralikult).

3. Ma nõustun ja luban sõnaselgelt aktsepteerida kõiki nimetatud tegevusega kaasnevaid ohte ning nendest lähtuda. Minu osalemine nimetatud tegevuses on täiesti vabatahtlik ning ma soovin osaleda vaatamata nendele ohtudele.

4. Käesolevaga kinnitan, et ma vabatahtlikult vabastan Klubi igasugusest vastutusest, loobun alatiseks igasugustest nõuetest tema suhtes, nõustun hüvitama talle tekitatud kahju ja luban mitte esitada Klubi suhtes ühtegi nõuet, pretensiooni ega hagi seoses minu osalemisega nimetatud tegevuses või kajak.ee varustuse või vahendite kasutamisega minu poolt, eeltoodu all peetakse silmas ka nõudeid seoses kajak.ee poolse hooletuse või tegematajätmisega.

5. Juhul kui Klubi või tema volitusel tegutsev isik peaks olema sunnitud tasuma advokaadi tasusid ja kandma muid kulusid seoses käesoleva kokkuleppe jõustamisega, olen ma nõus hüvitama kõik niisugused tasud ja kulud.

6. Ma kinnitan, et oman piisavat kindlustust, et katta kulud vigastuste või kahju eest, mida ma võin osalemise ajal tekitada või kannatada, vastupidisel juhul kohustun ma isiklikult kandma vigastuse või kahjuga seotud kulud. Lisaks sellele kinnitan ma, et ma ei põe haigusi ning mul ei ole füüsilisi puudeid, mis võiksid vähendada minu turvalisust nimetatud tegevuses, vastupidisel juhul olen ma valmis lähtuma kõikidest ohtudest, mida need haigused või puuded otseselt või kaudselt võivad kaasa tuua, ning kandma nende ohtudega seotud kulud.

7. Juhul kui ma algatan Klubi suhtes kohtuasja, teen ma seda ainult Eesti Vabariigis, lisaks sellele nõustun ma, et selles õigustoimingus on kohaldatav nimetatud riigi materiaalõigus hoolimata vastuoludest selle riigi seadusesätete vahel. Ma tunnistan, et juhul kui mõni käesoleva kokkuleppe osa tunnistatakse kehtetuks või jõustumatuks, jäävad kokkuleppe ülejäänud osad täielikult jõusse. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel ühe kuu jooksul lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Kui liitun Klubiga, siis kinnitan, et mul on olnud piisavalt võimalusi kogu käesoleva dokumendiga tutvumiseks. Olen käesoleva dokumendi läbi lugenud ja sellest aru saanud ning nõustun siin esitatud tingimustega.

 

Liikmeks astumine

Soovid astuda Klubi liikmeks?

Liikmeks saavad need kes täidavad ära liikmeks astumise avalduse. Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud avaldus saata aadressile info ät kajak.ee või kui soovite paberil avaldust esitada siis võtke andke oma liikmeks astumise soovist samuti teada samal e-posti aadressil ning lepime kokku kuidas avaldus esitada.

Liikmete õiguse ja kohustused on toodud põhikirja punktis 3.

2010. aastal on üldkoosoleku otsusegta Klubi liikmemaksuks kehtestatud 20 EUR.

Liikmeks olemise hüved (nimekiri täiendamisel):

  • võimalus suunata Klubi arengut
  • soodustused klubi üritustel (nt suvepäevad)
  • See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. e-posti aadressi saamise võimalus

 

Ohutuseeskiri

MTÜ Aerutaamisklubi Kajak ohutusjuhend v1 15.07.2010

1. Kohaldamine

1.1 Käesolevat juhendit rakendatakse MTÜ Aerutamisklubi Kajak (edaspidi: Klubi) nimel või osalusega toimuvatel aerutamisüritustel.

Aerutamisoludena käsitletakse käesolevas juhendis on süsta, kanuu või muu veesõiduki, aerutamisvarustuse, aerutamiskoha, ilmastikutingimuste ning aerutaja ja aerutajate grupi oskuste kombinatsiooni.

1.2 Võistlustel järgitakse ürituse jaoks eraldi sätestatud ohutuseeskirju/võistluste juhendit..

2. Süstade ehitus ja konstruktsioon

2.1 Süsta (kajaki) tähenduses mõistetakse käesolevas juhendis kõik paate mis kvalifitseeruvad süstaks (meresüstad, kärestikusüstad, võistlussüstad)..

2.2 Süsta eest vastutav, st olenevalt olukorrast omanik, rendileandja või muu kasutaja peab hoidma paadi sõidukõlblikuna ja heas korras. Paadi ehitus, varustus, tugevus ja püstuvus peab olema selline, et see on ohutu neis tingimustes, kus seda kasutatakse.

2.3 Paadil peavad olema ujukid või veekindlad vaheseinad ja selle peab olema nii konstrueeritud ja varustatud, et see jääb vesilastis iga inimese kohta 100 N suuruse jõuga veepinnale horisontaalselt püsima.

2.4 Aerutamisel tuleb kasutada selliseid paate ja varustust, mis sobivad sellesse aerutamisolukorda..

3. Süsta varustus

3.1 Süsta põhivarustuse hulka kuuluvad:

- Aer(ud),

- Tingimustesse ning aerutajale sobiv heaks kiidetud päästevest igal aerutajal,

- Süstapõll igale kokpitile,

- Käepidemed või nöörid süsta vööris ja ahtris,

- Pilsipump, hauskar või muu tühjendusvahend,

- Kiiver, kui süsta kasutatakse jõgedel või muudes olukordades, kus asjaolud seda nõuavad,

- Kuivkambrite olemsolul kuivkambrite luugid.

4. Aerutaja varustus

4.1 Aerutaja varustusse kuulub alati päästevest ja ilmastikuoludele vastav riietus.

4.2 Muu varustus vastavalt vajadusele ja aerutamisoludele:

- Veekindlalt pakitud varuriietus,

- Kuiv- või märgülikond, kui ümbermineku puhul on hüpotermia oht tõenäoline,

- Kiiver sõidul kärestikes, surfis ja teistes olukordades, kus tingimused seda nõuavad,

- Vile või muu signaliseerimisseade,

- Kompass ja kaart,

- Valge valgus vajaduse korral

- Aerupadi, mille kasutamist on eelnevalt harjutatud.

Lisaks on aerutajal reflektorid, erksavärviline riietus, jne mis tagavad märgatavuse kõikides ilmastiku-ja valgustustingimustes.

4.3 Matkajuhi ja koolitaja varustusse kuuluvad vastatavalt vajadusele lisaks punktides 4.1 ja 4.2 nimetatud varustusele veel:

- Kontakt ja vedamisnöör,

- Kärestikuaerutamisel viskenöör,

- Signaalraketid, tõrvikud või signaalsuits, kui aerutatakse merel või suurtel siseveekogudel,

- Termotekk,

- Esmaabipakk,

- Remondikomplekt,

- Nuga,

- Mobiiltelefon,

- Raadio mereilmateate jaoks,

- GPS

- Varuaerud (d) ja

- Tuletegemisvahendid.

Matkajuht või koolitaja tagavad, et meeskonnal on kaasas piisaval hulgal punktides 4.2 ja 4.3 nimetatud varustust.

Ohutusseadmed peavad olema pakitud otstarbekohaselt ja kättesaadavalt.

5. Aerutamismatkal osalevate inimeste arv

5.1 Matkajuht võib vastutada maksimaalselt kuni 16 liikmelise gruppi või kuni 8 süsta eest. Sellest suuremates gruppides peab matkajuhil olema piisavalt kvalifitseeritud abimatkajuht, et oleks tagatud nõutav suhe. Karmimad ilmastikuolud võivad eeldada et matkajuhil on eelpooltoodust väiksem grupp juhendada. Igas kanuus, kus aerutab vähemalt 4 inimest, on määratud vastutav isik, kes on võimeline süsta soovitud kursil hoidma.

7. Turvaplaan

7.1 Matkajuhil või- ürituse korraldajal peab olema turvaplaan, mida on eelnevalt tutvustatud sündmuse osalistele. Lihtsama matka või ürituse puhul võivad need olla suulised juhendid, näiteks kuidas kalda lähedal aerutada, kuidas ületatakse tiheda liiklusega laevatee ja kuidas toimitakse ümbermineku korral. Raskemal matkal või korduvalt samas piirkonnas toimuva matka ettevalmistus peab olema põhjalikum, eelnevalt läbiviidud riskihindamise tulemus ja iga matka või ürituse osalised peavad olema sellest teadlikud.

7.2 Kaldast (manner, saar) üle ca 800 m ehk üle poole meremiili kaugusel aerutades teavitatakse turvameetmetest Merevalvekeskust

Põhjarannik - JRCC TALLINN, telefon +372 619 1224

Läänerannik - MRSC KURESSAARE, telefon +372 440 1300

Teavitamiseks tuleb helistada MVK-sse ning teatada:

- kontaktisiku nimi (ehk siis enda nimi)

- telefoninumber

- grupiliikmete arv

- aluste arv

- marsruut

- planeeritav kestus

Matka lõppedes helistada MVK numbril ning teatada ürituse lõppemisest. Seda, ei tohi ära unustada!!!

Abi vajades helistada samal numbril ning teatada:

- mis juhtus

- kus juhtus

- millal juhtus

- kas inimesed on ohus

7.3 Keerulisema matka või ürituse puhul tuleb kindlaks teha osalejate kogemused, oskused ja vastupidavus. Turvaplaanis tuleb pöörata erilist tähelepanu ja eelnevalt osavõtjatele selgitada, millised on nõuded osavõtjate tervislikule seisundile. Kärestiku- ja avamereaerutamisel võib see tähendada näiteks eelnevalt korraldatud olukorrale vastavaid päästeharjutusi. Kergemates tingimustes aerutamisel, kui rühmas on inimesi, kellel on vähe aerutamiskogemust, võib see tähendada keskmist rangemaid juhiseid ja nende täitmise järelevalvet. Matka- või ürituse raskusastet võib kompenseerida väliste turvameetmetega, näiteks turvapaadi (paatide) ja rannapäästjatega.

7.4 Punktis 1.1 nimetatud tegevuse korraldaja peab hindama olusid ja arvestust juhtunud intsidentoide või õnnetustega ning neid analüüsides vajadusel muutma oma käitumist matka või koolituse käigus muutma..

8. Tegevuse elluviijad

8.1 Punktis 1.1 nimetatud tegevuse korraldajal / matkajuhiljuhil peavad olema ülesande iseloomu tõttu isiklikud omadused, ning piisav oskus, kogemused ja teadmised. Isik peab olema vähemalt 18 aastat vana.

8.2 Rendisüstasid ei tohi anda isikule, kellel ilmselt ei ole selle kasutamiseks vajalikke võimeid ja oskusi või mille varustus tingimustega võrreldes on ebapiisav. Süsta üürijat tuleb teavitada ohutusnõuetest.

8.3 Soovituslik on aerutamisürituse kooraldajal omada vastutuskindlustust ja/või korraldaja vastutust piirava dokumendi tutvustamine osalejatele ning nende allkirjade võtmine sellele.

9. Osaleja kohustused

9.1 Aerutamisüritustel osaleja või süsta rentija peavad järgima antud matkajuhi, abimatkajuhi, ürituse korraldaja või päästeasutuse korraldusi ja turvameetmeid ning peavad oma tegevuses arvestama kaasaerutajate turvalisusega.

10. Erandid

10.1 Kergetes tingimustes arvestades aerutajate oskusi võib matkajuht või ürituse eest vastutav isik hälbida toodud juhendist vähem piiravas suunas. Samuti võib väga karmides aerutamisoludes on alati kaaluda rangemate julgestusstandardite kehtestamist ning äärmuslikul juhul loobuma kavandatud aerutamisüritusest täielikult.

11. Juhendi kehtestamine

11.1 Käesolev juhend on kehtiv alates 15.07.2010.