kajak.ee


Pühapäev, 24 Juuni 2018

Ohutuseeskiri

Ohutuseeskiri

MTÜ Aerutaamisklubi Kajak ohutusjuhend v1 15.07.2010

1. Kohaldamine

1.1 Käesolevat juhendit rakendatakse MTÜ Aerutamisklubi Kajak (edaspidi: Klubi) nimel või osalusega toimuvatel aerutamisüritustel.

Aerutamisoludena käsitletakse käesolevas juhendis on süsta, kanuu või muu veesõiduki, aerutamisvarustuse, aerutamiskoha, ilmastikutingimuste ning aerutaja ja aerutajate grupi oskuste kombinatsiooni.

1.2 Võistlustel järgitakse ürituse jaoks eraldi sätestatud ohutuseeskirju/võistluste juhendit..

2. Süstade ehitus ja konstruktsioon

2.1 Süsta (kajaki) tähenduses mõistetakse käesolevas juhendis kõik paate mis kvalifitseeruvad süstaks (meresüstad, kärestikusüstad, võistlussüstad)..

2.2 Süsta eest vastutav, st olenevalt olukorrast omanik, rendileandja või muu kasutaja peab hoidma paadi sõidukõlblikuna ja heas korras. Paadi ehitus, varustus, tugevus ja püstuvus peab olema selline, et see on ohutu neis tingimustes, kus seda kasutatakse.

2.3 Paadil peavad olema ujukid või veekindlad vaheseinad ja selle peab olema nii konstrueeritud ja varustatud, et see jääb vesilastis iga inimese kohta 100 N suuruse jõuga veepinnale horisontaalselt püsima.

2.4 Aerutamisel tuleb kasutada selliseid paate ja varustust, mis sobivad sellesse aerutamisolukorda..

3. Süsta varustus

3.1 Süsta põhivarustuse hulka kuuluvad:

- Aer(ud),

- Tingimustesse ning aerutajale sobiv heaks kiidetud päästevest igal aerutajal,

- Süstapõll igale kokpitile,

- Käepidemed või nöörid süsta vööris ja ahtris,

- Pilsipump, hauskar või muu tühjendusvahend,

- Kiiver, kui süsta kasutatakse jõgedel või muudes olukordades, kus asjaolud seda nõuavad,

- Kuivkambrite olemsolul kuivkambrite luugid.

4. Aerutaja varustus

4.1 Aerutaja varustusse kuulub alati päästevest ja ilmastikuoludele vastav riietus.

4.2 Muu varustus vastavalt vajadusele ja aerutamisoludele:

- Veekindlalt pakitud varuriietus,

- Kuiv- või märgülikond, kui ümbermineku puhul on hüpotermia oht tõenäoline,

- Kiiver sõidul kärestikes, surfis ja teistes olukordades, kus tingimused seda nõuavad,

- Vile või muu signaliseerimisseade,

- Kompass ja kaart,

- Valge valgus vajaduse korral

- Aerupadi, mille kasutamist on eelnevalt harjutatud.

Lisaks on aerutajal reflektorid, erksavärviline riietus, jne mis tagavad märgatavuse kõikides ilmastiku-ja valgustustingimustes.

4.3 Matkajuhi ja koolitaja varustusse kuuluvad vastatavalt vajadusele lisaks punktides 4.1 ja 4.2 nimetatud varustusele veel:

- Kontakt ja vedamisnöör,

- Kärestikuaerutamisel viskenöör,

- Signaalraketid, tõrvikud või signaalsuits, kui aerutatakse merel või suurtel siseveekogudel,

- Termotekk,

- Esmaabipakk,

- Remondikomplekt,

- Nuga,

- Mobiiltelefon,

- Raadio mereilmateate jaoks,

- GPS

- Varuaerud (d) ja

- Tuletegemisvahendid.

Matkajuht või koolitaja tagavad, et meeskonnal on kaasas piisaval hulgal punktides 4.2 ja 4.3 nimetatud varustust.

Ohutusseadmed peavad olema pakitud otstarbekohaselt ja kättesaadavalt.

5. Aerutamismatkal osalevate inimeste arv

5.1 Matkajuht võib vastutada maksimaalselt kuni 16 liikmelise gruppi või kuni 8 süsta eest. Sellest suuremates gruppides peab matkajuhil olema piisavalt kvalifitseeritud abimatkajuht, et oleks tagatud nõutav suhe. Karmimad ilmastikuolud võivad eeldada et matkajuhil on eelpooltoodust väiksem grupp juhendada. Igas kanuus, kus aerutab vähemalt 4 inimest, on määratud vastutav isik, kes on võimeline süsta soovitud kursil hoidma.

7. Turvaplaan

7.1 Matkajuhil või- ürituse korraldajal peab olema turvaplaan, mida on eelnevalt tutvustatud sündmuse osalistele. Lihtsama matka või ürituse puhul võivad need olla suulised juhendid, näiteks kuidas kalda lähedal aerutada, kuidas ületatakse tiheda liiklusega laevatee ja kuidas toimitakse ümbermineku korral. Raskemal matkal või korduvalt samas piirkonnas toimuva matka ettevalmistus peab olema põhjalikum, eelnevalt läbiviidud riskihindamise tulemus ja iga matka või ürituse osalised peavad olema sellest teadlikud.

7.2 Kaldast (manner, saar) üle ca 800 m ehk üle poole meremiili kaugusel aerutades teavitatakse turvameetmetest Merevalvekeskust

Põhjarannik - JRCC TALLINN, telefon +372 619 1224

Läänerannik - MRSC KURESSAARE, telefon +372 440 1300

Teavitamiseks tuleb helistada MVK-sse ning teatada:

- kontaktisiku nimi (ehk siis enda nimi)

- telefoninumber

- grupiliikmete arv

- aluste arv

- marsruut

- planeeritav kestus

Matka lõppedes helistada MVK numbril ning teatada ürituse lõppemisest. Seda, ei tohi ära unustada!!!

Abi vajades helistada samal numbril ning teatada:

- mis juhtus

- kus juhtus

- millal juhtus

- kas inimesed on ohus

7.3 Keerulisema matka või ürituse puhul tuleb kindlaks teha osalejate kogemused, oskused ja vastupidavus. Turvaplaanis tuleb pöörata erilist tähelepanu ja eelnevalt osavõtjatele selgitada, millised on nõuded osavõtjate tervislikule seisundile. Kärestiku- ja avamereaerutamisel võib see tähendada näiteks eelnevalt korraldatud olukorrale vastavaid päästeharjutusi. Kergemates tingimustes aerutamisel, kui rühmas on inimesi, kellel on vähe aerutamiskogemust, võib see tähendada keskmist rangemaid juhiseid ja nende täitmise järelevalvet. Matka- või ürituse raskusastet võib kompenseerida väliste turvameetmetega, näiteks turvapaadi (paatide) ja rannapäästjatega.

7.4 Punktis 1.1 nimetatud tegevuse korraldaja peab hindama olusid ja arvestust juhtunud intsidentoide või õnnetustega ning neid analüüsides vajadusel muutma oma käitumist matka või koolituse käigus muutma..

8. Tegevuse elluviijad

8.1 Punktis 1.1 nimetatud tegevuse korraldajal / matkajuhiljuhil peavad olema ülesande iseloomu tõttu isiklikud omadused, ning piisav oskus, kogemused ja teadmised. Isik peab olema vähemalt 18 aastat vana.

8.2 Rendisüstasid ei tohi anda isikule, kellel ilmselt ei ole selle kasutamiseks vajalikke võimeid ja oskusi või mille varustus tingimustega võrreldes on ebapiisav. Süsta üürijat tuleb teavitada ohutusnõuetest.

8.3 Soovituslik on aerutamisürituse kooraldajal omada vastutuskindlustust ja/või korraldaja vastutust piirava dokumendi tutvustamine osalejatele ning nende allkirjade võtmine sellele.

9. Osaleja kohustused

9.1 Aerutamisüritustel osaleja või süsta rentija peavad järgima antud matkajuhi, abimatkajuhi, ürituse korraldaja või päästeasutuse korraldusi ja turvameetmeid ning peavad oma tegevuses arvestama kaasaerutajate turvalisusega.

10. Erandid

10.1 Kergetes tingimustes arvestades aerutajate oskusi võib matkajuht või ürituse eest vastutav isik hälbida toodud juhendist vähem piiravas suunas. Samuti võib väga karmides aerutamisoludes on alati kaaluda rangemate julgestusstandardite kehtestamist ning äärmuslikul juhul loobuma kavandatud aerutamisüritusest täielikult.

11. Juhendi kehtestamine

11.1 Käesolev juhend on kehtiv alates 15.07.2010.