kajak.ee


Pühapäev, 24 Juuni 2018

Põhikiri

Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

Mittetulundusühing Aerutamisklubi Kajak (edaspidi: Klubi) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

1.1 Asukoht

Klubi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.2 Eesmärgid

1.2.1 Aerutamise populariseerimine;

1.2.2 Treeningtingimuste ja aerutamise võimaluste edendamine;

1.2.3 Aerutamisega seotud teadmiste ja oskuste edendamine ning levitamine;

1.2.4 Süstasõiduks vajalike vahendite tutvustamine ja hankimine;

1.2.5 Ühistegevuse edendamine;

1.2.6 Aerutajate huvide eest seismine.

 

2. LIIKMED

2.1 Klubi liige

Klubi liikmeteks võivad olla kõik isikud hoolimata soost, vanusest, puudest, etnilisest päritolust, rahvusest, seksuaalsest sättumusest, usutunnistusest või veendumustest, kes kohustuvad tegutsema Klubi eesmärkide saavutamise huvides.

2.2 Liikmelisuse kategooriad

2.2.1 Täisliikmed – füüsiline isik vanuses üle 18 aasta.

2.2.2 Noorliikmed – füüsiline isik vanuses alla 18 aasta. Alla 18 aasta vanuseid isikuid võetakse Klubi liikmeks ainult juhul, kui nende üks vanem/eestkostja või mõlemad vanemad/eestkostjad on Klubi liige/liikmed.

2.2.3 Auliikmed – füüsiline isik, kes on aktiivselt tegelenud tegelenud aerutamise edendamisega.

2.3 Klubi liikmeks vastuvõtmine

2.3.1 Klubi liikmeks saamiseks tuleb esitada etteantud vormis kirjalik avaldus Klubi juhatusele.

2.3.2 Klubi liikmeks astujal peab olema vähemalt üks klubliikmest soovitaja.

2.3.3 Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab Klubi juhatus.

2.3.4 Klubi juhatus on kohustatud Klubi liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral esitama selle kohta kirjaliku põhjenduse.

2.3.5 Klubi liikmed kohustuvad järgima Klubi põhikirja ja Klubi ohutuseeskirju.

 

3. KLUBI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Klubi liikmete õigused

3.1.1 osaleda hääleõigusega Klubi üldkoosolekul;

3.1.2 olla valitud Klubi juhtatuse liikmeks;

3.1.3 saada Klubi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Klubi tegevuse kohta.

3.2 Klubi liikmete on kohustused

3.2.1 järgida Klubi tegevuses osalemisel põhikirja ja Klubi juhatuse otsuseid;

3.2.2 tasuma õigeaegselt määratud liikmemaksu;

3.2.3 teatama Klubi juhatusele Klubi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;

3.2.4 tasuma Klubi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

3.2.5 Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Klubi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega, välja arvatud kahju tekitamisel Klubi varadele.

4. LIIKMEMAKS

4.1 Klubi liikmemaksu suuruse kehtestavad Klubi liikmed Üldkoosolekul ja seda tuleb tasuda Klubisse vastuvõtmisel. Edaspidi tasutakse liikmemaksu kord aastas, hiljemalt 1. aprilliks.

4.2 Juhul, kui Klubi liige ei ole tasunud oma liikmemaksu 1. aprilliks, peatatakse tema liikmelisus viivitamatult seniks, kuni tema liikmemaks on laekunud. Liikmemaksu mittetasumisel järgneva aasta aasta 1. aprilliks võib juhatus liikmemaksu mittetasunu Klubist välja arvata.

 

5. KLUBIST VÄLJAASTUMINE

Kõik Klubi liikmed võivad Klubist välja astuda, teatades sellest kirjalikult Klubi juhatusele.

6. KLUBIST VÄLJAARVAMINE JA KORRALEKUTSUMINE

6.1 Kõik kaebused seoses Klubi liikmete käitumisega tuleb esitada kirjalikult Klubi juhatusele.

6.2 Kui Klubi liige rikub Klubi mistahes põhikirja või ohutuseeskirja või teda süüdistatakse ebasobivas käitumises, võidakse ta Klubi juhatuse otsusega Klubi tegevusest ajutiselt eemaldada või Klubist välja arvata.

7. KLUBI JUHATUS

7.1 Klubi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kuni 5 liiget.

7.2 Klubi juhatus tegeleb kõikide Klubi puudutavate küsimustega ning tuleb vajadusel kokku Klubi küsimusi arutama.

7.3 Klubi juhatus koosneb juhatuse liikmetest.

7.4 Juhatuse liige esindab klubi üksinda.

7.5 Kandidaadid juhatuse liikmete ametikohtadele seatakse üles ning valitakse liikmete üldkoosolekul. Ametiaja pikkuseks on üks aasta ning liikmed on tagasivalitavad.

7.6 Kõik Klubi juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

7.7 Klubi juhatuse koosoleku kvoorumiks on kolm ja kvoorumi puudumisel lükatakse koosolek edasi

7.8 Klubi juhatusse ei saa valida Klubi noorliiget.

8. KLUBI FINANTSID

8.1 Klubi finantside eest vastutab Klubi raamatupidaja .

8.2 Klubi majandusaasta alguseks on 1. jaanuar ja lõpuks on 31 detsember. Kõik muudatused seoses majandusaasta lõpuga peavad saama liikmete heakskiidu üldkoosolekul.

8.3 Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud Klubile kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega.

8.4 Klubi ei tohi jaotada mistahes kasumit liikmete vahel, vaid saadud kasumit kautatakse Klubi eesmärkide saavutamiseks.

8.5 Juhatus säilitab seitse aastat kõiki Klubiga seotud finantsdokumente.

9. KLUBI VARAD

9.1 Kõik Klubi varad, välja arvatud pangas olev sularaha, antakse hoiule Klubi liikmetele, kes on Klubi juhatuse poolt määratud usaldusisikuks. Need usaldusisikud tegutsevad Klubi varade haldamisel vastavalt Klubi juhatuse korraldustele.

9.2 Liikmed hüvitavad usaldusisikutele kõik kahjud, kulud ja kohustused, mida usaldusisikud võivad kanda usaldusisikutena tegutsemise tagajärjel.

10. OHUTUSEESKIRJAD

Klubi juhatus on volitatud koostama süstasõidu ohutuseeskirjad, mida on kohustatud järgima kõik Klubi liikmed.

11. REVISJON

11.1 Üldkoosolek nimetab revidendi üheks aastaks.

11.2 Revident ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka ega töötada raamatupidajana.

11.3 Revidendi ülesandeks on Klubi asjaajamise ja arvepidamise õigsuse kontrollimine.

11.4 Klubi tegevuse revideerimine toimub mitte harvem kui üks kord aastas.

11.5 Revident esitab revisjoni tulemused Üldkoosolekule.

12. ÜLDKOOSOLEK

12.1 Klubi kõrgeimaks organiks on Klubi üldkoosolek, millel iga Klubi täisliikmel on üks hääl.

12.2 Klubi üldkoosoleku pädevuses on:

12.2.1 põhikirja muutmine osalejate häälteenamusega;

12.2.2 eesmärkide muutmine 2/3 üldkoosolekul osalejate häälteenamusega;

12.2.3 juhatuse liikmete määramine;

12.2.4 revisjoni määramine;

12.2.5 juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Klubi esindaja määramine;

12.2.6 Klubile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

12.2.7 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

12.3 Klubi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

12.3.1 majandusaastaaruande kinnitamiseks;

12.3.2 seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Klubi huvid seda nõuavad.

12.4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks koostab Klubi juhatus vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ja avaldab selle kodulehel ning saadab igale Klubi liikmele sellesisulise kirjaliku teate Klubi maillisti.

12.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole Klubi täisliikmetest

12.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Klubi täisliikmetest või nende esindajatest.

13. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LIKVIDEERIMINE

13.1 Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

13.2 Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

13.3 Klubi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

Versioon 1 (23.12.2009)